La Junta de Andalucía aprueba el proyecto del colector de saneamiento de la zona este de Mijas.

• En menos de tres meses, incluyendo el mes de Agosto, la delegación de Fernando Fernández, anterior alcalde de Coín, ha aprobado este importante proyecto para Mijas.
• Este paso permitiría autorizar la construcción de viviendas en las urbanizaciones de esa zona, paralizadas desde hace años por la falta de esta infraestructura
Mijas, 2 de Septiembre de 2021. El delegado en Málaga de la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, con competencias en este tipo de infraestructuras, confirmó ayer que se ha autorizado definitivamente este importante proyecto, que permitirá poner fin a una gran irregularidad, como fue la autorización de cientos de viviendas en la zona Este de Mijas sin la oportuna conexión al saneamiento.
Así lo ha manifestado hoy Carmen Márquez, concejala de Partido Popular en Mijas, quien considera un gran avance este paso. “Ahora hace falta que el gobierno municipal licite e inicie las obras cuanto antes, pues hay muchas familias esperando, y se podría generar mucha actividad económica”. Y es que debemos tener en cuenta que hay muchos propietarios que compraron parcelas hace ya años, y que no pueden construir porque el Ayuntamiento no les da licencia para ello, aunque el terreno sea urbano consolidado, y como tal les cobra los impuestos.
“No se trata de criticar lo que no se hizo en su momento, sino solucionar los problemas cuanto antes. Por eso, cuando el equipo de gobierno de Mijas nos pidió ayuda, hicimos todo lo necesario para que este proyecto no se eternizara en la Junta de Andalucía, tal y como pasaba en épocas anteriores”.
“Este proyecto, recibido en el Ayuntamiento el 31 de Marzo de 2021, fue enviado a la junta de Andalucía el 4 de Junio, se perdieron dos meses muy importantes” añadió la concejala Márquez, quien solicitó al Ayuntamiento máxima celeridad en la contratación de estas obras. Por último, solicitó al departamento de urbanismo que contemple la posibilidad de conceder ya las licencias de obra de viviendas en esta zona, condicionando su primera ocupación a la finalización de esta infraestructura tan necesaria.

The Junta de Andalucia approves the project of the sewerage collector for the eastern area of Mijas.
– In less than three months, including the month of August, the delegation of Fernando Fernández, former mayor of Coín, has approved this important project for Mijas.
– This step would allow to authorise the construction of houses in the urbanisations of this area, which have been paralysed for years due to the lack of this infrastructure.
Mijas, 2nd September 2021. The delegate in Malaga of the Regional Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, which is responsible for this type of infrastructure, confirmed yesterday that this important project has been finally authorised, which will put an end to a major irregularity, such as the authorisation of hundreds of homes in the eastern area of Mijas without the appropriate connection to the sewerage system.
This was stated today by Carmen Márquez, councillor for the Partido Popular in Mijas, who considers this a great step forward. «Now we need the municipal government to tender and start the works as soon as possible, as there are many families waiting, and it could generate a lot of economic activity». And we must bear in mind that there are many owners who bought plots of land years ago, and who cannot build because the Town Hall does not give them a licence to do so, even though the land is consolidated urban land, and as such they are charged taxes.
«It is not a question of criticising what was not done at the time, but of solving the problems as soon as possible. That is why, when the Mijas government team asked us for help, we did everything necessary so that this project would not be delayed by the Junta de Andalucía, as happened in previous times.
«This project, received at the Town Hall on 31 March 2021, was sent to the Junta de Andalucía on 4 June, two very important months were lost,» added Councillor Márquez, who asked the Town Hall for maximum speed in the contracting of these works. Finally, she asked the town planning department to consider the possibility of granting building permits for housing in this area, making their first occupation conditional on the completion of this much-needed infrastructure.

Junta de Andalucia godkender projektet for kloakering af det østlige Mijas-område.
– På mindre end tre måneder, herunder august måned, har delegationen med Fernando Fernández, tidligere borgmester i Coín, godkendt dette vigtige projekt for Mijas.
– Dette skridt vil gøre det muligt at give tilladelse til opførelse af huse i de urbaniseringer i dette område, som har været lammet i årevis på grund af manglen på denne infrastruktur.
Mijas, den 2. september 2021. Den delegerede i Malaga fra det regionale ministerium for landbrug, husdyrbrug og fiskeri, som er ansvarlig for denne type infrastruktur, bekræftede i går, at dette vigtige projekt endelig er blevet godkendt, hvilket vil sætte en stopper for en stor uregelmæssighed, som f.eks. godkendelsen af hundredvis af boliger i det østlige område af Mijas uden den rette tilslutning til kloaksystemet.
Dette blev i dag erklæret af Carmen Márquez, rådmand for Partido Popular i Mijas, som mener, at dette er et stort fremskridt. «Nu har vi brug for, at kommunalbestyrelsen sender et udbud og påbegynder arbejdet hurtigst muligt, da der er mange familier, der venter, og det kunne skabe en masse økonomisk aktivitet». Og vi skal huske på, at der er mange ejere, der har købt grunde for mange år siden, og som ikke kan bygge, fordi rådhuset ikke giver dem tilladelse til det, selv om grunden er konsolideret byjord, og som sådan pålægges de afgifter.
«Det drejer sig ikke om at kritisere det, der ikke blev gjort i sin tid, men om at løse problemerne så hurtigt som muligt. Derfor gjorde vi, da Mijas-regeringens team bad os om hjælp, alt det nødvendige for at dette projekt ikke skulle blive forsinket af Junta de Andalucía, som det er sket tidligere.
«Dette projekt, der blev modtaget på rådhuset den 31. marts 2021, blev sendt til Junta de Andalucía den 4. juni, to meget vigtige måneder gik tabt», tilføjede rådmand Márquez, der bad rådhuset om maksimal hastighed i forbindelse med indgåelsen af kontrakterne for disse arbejder. Endelig bad hun byplanlægningsafdelingen om at overveje muligheden for at udstede byggetilladelser til boliger i dette område og gøre deres første indflytning betinget af, at denne hårdt tiltrængte infrastruktur er færdiggjort.